Logo (final-420x110) - M-Popov.bg

Лични Данни

Лични Данни - Адв. Мартин Попов - M-Popov.bgНастоящата декларация за даване на съгласие е изготвена на основание на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни. С използването на този сайт Вие ДЕКЛАРИРАТЕ, че предоставяте свободното си и недвусмислено съгласие за предоставяне на личните си данни на адвокат Мартин Попов, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Аксаков 28, ПК 1000, вписан в Софийска Адвокатска колегия от 2003 г., във връзка с възникналите търговски взаимоотношения между Вас и Мартин Попов.

По смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, декларирате съгласието си да се обработват следните лични категории данни на този сайт: Име, Фамилия и данни за контакт – телефон и електронна поща, които ще се използват само и единствено за целта на осъществяване на контакт. ДЕКЛАРИРАТЕ, че сте запознат/а/ с целта и средствата за обработка и съхранение на личните Ви данни и доброволния характер на предоставянето им.

Настоящата декларация да се счита за съгласие за използване и съхранение на личните данни от адвокат Мартин Попов, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Аксаков 28, ПК 1000, вписан в Софийска Адвокатска колегия от 2003 г., съгласно ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

В случай на НЕсъгласие от ваша страна с написаното по-горе, следва да не използването информацията и функционалностите на този УЕБСАЙТ и да го напуснете НЕЗАБАВНО!