Logo (final-420x110) - M-Popov.bg

Защита при Незаконно Уволнение

// Обезщетение при Незаконно Уволнение

Трудово Право Защита при Незаконно Уволнение - M-Popov.bg

Въпреки че в по-голямата част от случаите отношенията между работник и работодател да се развиват добре в началото, винаги може да се стигне до ситуация, в която служебните взаимоотношения да се окажат „вредни“ на по-късен етап от време. В такива моменти работодателят преценява едностранно, че няма нужда повече от служителя си и прекратява договора самостоятелно като се допускат нормативни грешки „от бързане“, които пък от своя страна водят до възникване на незаконно уволнение (прекратяване на трудовото правоотношение).

Никак не са редки случаите, в които работодател просто иска да се отърве от даден негов служител и е готов дори умишлено да наруши закона, само и само да го уволни възможно най-бързо.

В защита на всички служители съществуват регламентирани законови процедури в кодекса на труда, които следва да се спазват точно и в определен ред от страна на работодателите, ако искат те прекратяването на трудовите взаимоотношения с работниците да бъдат напълно законови. Нарушаването на тези процедури дава достатъчно основание на работникът или служителят да заведе съдебен иск за признаване на неговото уволнение за незаконно, с всички произтичащи от това правни последици. Важно е да отбележа тук, че съществува срок за предявяване на иск за незаконно уволнение!

В тази статия ще откриете:

Как се оспорва незаконно уволнение?

Незаконно уволнение се оспорва от работника чрез предявяване на съдебен иск. И макар сроковете да са различни в зависимост от конкретиката на трудовия спор, то молбата до съда трябва да се предяви в рамките на до два месеца, считано от датата на връчване на заповедта за уволнение. Ако този срок бъде изпуснат служителят няма право да предяви своята претенция.

Исковата молба се подава по ред, установен от съда, и в нея работникът може да поиска както да бъде възстановен обратно на служба, така и да му бъде изплатено парично обезщетение за незаконно уволнение за времето, в което той е останал безработен (но не за повече от 6 месеца). Ако спечелите делото и съдът постанови връщането Ви на работа, то Вие не сте длъжен/а да го направите, ако считате, че доверието между Вас и работодателя е безвъзвратно изгубено. В случай, че изберете да НЕ се върнете на работа, въпреки че съдът е постановил делото във Ваша полза, то това се счита за надлежен отказ от ваша страна да продължите трудовите си взаимоотношения без да има негативни последици за Вас.

Кога работник има право на обезщетение?

  • Неспазен срок на предизвестието – При неспазване срока на предизвестие, работодателят Ви дължи обезщетение в размер на брутното Ви възнаграждение, равен на времето на не спазения срок.
  • Неизползван годишен отпуск – В случай, че имате неизползан платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност, Вие имате право на обезщетение в размер на брутното Ви възнаграждение, равен на времето на не използвания отпуск.
  • Уволнение на други основания – Ако бъдете уволнен поради намаляване на щата, намаляване обема на работа, съкращение или друго имате право на обезщетение в размер на брутното Ви възнаграждение за срока,в който сте останал/а безработен/а, но не за повече от 1 месец.
  • Прекратяване срещу обезщетение – това е най-често срещаният модел за прекратяване на трудови взаимоотношения, в който това става „по взаимно съгласие“ и срещу предварително договорено обезщетение.

 

Всяко прекратяване на трудово правоотношение, настъпило без съгласието на служителя и с основание, различно от посочените в закона се счита за незаконно уволнение!

Колко може да струва едно съдебно дело за незаконно уволнение?

Държавни такси за завеждане на съдебния иск се дължат винаги, независимо от неговия вид. Самите дела за незаконно уволнение са безплатни както и експертизите по време на делото, като хонорарите на вещите лица се заплащат от бюджета на съда. След приключване на производството и с оглед изхода от делото, загубилата страна следва да плати всички такси и разноски по него. Ако Вие решите да използвате адвокат, който да Ви представлява то следва да заплатите неговия хонорар предварително, като в последствие съдът ще се произнесе с решението и по тези направени разноски.

Безплатни са всички консултации онлайн и по телефона.

Очаквам Ви!